Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van
Personal Fit Plan , gevestigd te Zeewolde.Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van
Personal Fit Plan , gevestigd te Zeewolde.

1. Definities
– Personal fitplan, adres jupiterweg 36, 3893 GD Zeewolde KVK nr.
– De Klant: de klant die zich via de website van Personal Fit Plan heeft aangemeld voor een Personal Fit Plan en daarbij behorende abonnementsvorm.
– De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Personal Fit Plan en de Klant.
– Product/ diensten: Beschikbaar stellen online portaal en gebruik bijbehorende app met als doel gebruik te kunnen maken van opgestelde sportprogramma’s, voedingsprogramma’s en advies plus online coaching. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden sportmateriaal optioneel in te kopen.
– Kosten Dienstverlening: door De Klant verschuldigde kosten voor de dienstverlening aan Personal Fit Plan.
– Partijen: Personal Fit Plan en De Klant gezamenlijk.
– Online Coaching: persoonlijke coaching verzorgd door coaches binnen
Personal Fit Plan.
– Beschikbare Informatie: informatie beschikbaar gesteld door Personal Fit Plan aan De Klant en van De Klant aan Personal Fit Plan.
2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.
3. Totstandkoming overeenkomst
– De Overeenkomst tussen Personal Fit Plan en De Klant zal tot stand komen wanneer De Klant op de knop ‘bestelling afronden en betalen’ klikt.
– De Klant krijgt het recht De Overeenkomst binnen, vijf dagen, na afsluiten van De Overeenkomst te ontbinden. Na deze vijf dagen is De Overeenkomst niet meer opzegbaar.
– De Overeenkomst heeft een duur van zes maanden. Startend op de eerste dag van een maand en eindigend op de laatste dag van de 6e maand. Tenzij anders overeengekomen.
– De Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar.
– Wanneer De Klant een blessure oploopt tijdens de overeenkomst, is dit geen geldige reden om de overeenkomst te ontbinden. Een uitzondering op deze regel is een dermate ernstige blessure waardoor de klant de trainingen zoals opgesteld door Personal Fit Plan in zijn volledigheid niet kan uitvoeren. Een dergelijk geval zal moeten worden bevestigd met een officiële doktersverklaring, idem in geval van ziekte.
– De Overeenkomst eindigt na de overeengekomen zes maanden
– Personal Fit Plan gaat alleen overeenkomsten aan met personen die minimaal 18 jaar oud zijn en maximaal 70 jaar oud. De Klant garandeert dat hij/zij een correcte geboortedatum opgeeft.
– Personal Fit Plan heeft het recht De Overeenkomst te ontbinden als blijkt dat de klant jonger is dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar.
4. Verplichtingen Personal Fit Plan
– Personal Fit Plan levert adviezen op vier pijlers. Te weten: gedrag, voeding, training en herstel.
– Personal Fit Plan zal te allen tijde vertrouwelijk omgaan met alle informatie die van De Klant ontvangen wordt.
– Online coaches moeten binnen vierentwintig werkuren reageren naar De Klant.
– Na melding zal Personal Fit Plan de aanwezigheid van onrechtmatige informatie binnen redelijke tijd onderzoeken en zo mogelijk daartegen actie ondernemen. Inbreuk op rechten van De Klant dienen per e-mail gemeld te worden op info@personal-fitplan.nl.
– Personal Fit Plan kan niet garanderen dat de Producten op enig of ieder moment beschikbaar zijn van enige locatie, en dat dit op een veilige wijze gebeurt, of dat fouten worden opgelost of dat de Producten vrij zijn van virussen of andere mogelijk schadelijke programmatuur of onderdelen.
– De Klant heeft elke werkdag (ma. t/m vr.) tussen 07:00 en 09:00 toegang tot Sportschool Kickoffgym aan de jupiterweg 36 te Zeewolde. Vanaf het moment dat de eerste betaling door De Klant is voldaan kan er gebruik gemaakt worden van deze faciliteit. Deze bepaling eindigt wanneer De Klant geen lid meer is van Personal Fit Plan. 
 Deze bepaling geldt niet voor klanten met een gratis abonnement.
5. Verplichtingen Klant
– De Klant verklaart naar zijn of haar beste oordeel fysiek gezond te zijn en instaat tot fysieke inspanning. Bij twijfel daaraan ligt de verantwoordelijkheid bij de klant zelf om te besluiten een huisarts te raadplegen alvorens te beginnen met Personal Fit Plan.
– De Klant is verplicht in zijn algemeenheid juiste en correcte informatie aan te leveren.
– De Klant heeft de plicht geen materiaal aan te leveren dat auteursrechtelijk is beschermd.
– De Klant verklaart dat de verschafte informatie, zoals die ter registratie, juist en volledig is en dat deze, indien deze verandert, door de klant zal worden aangepast.
– Eventuele wachtwoorden dienen zorgvuldig bewaard te worden en mogen niet met derden worden gedeeld
– De Klant mag derden geen toegang verschaffen tot Personal Fit Plan via haar eigen registratie. Bij overtreding is De Klant volledig aansprakelijk voor de directe en indirecte schade daarvan.
– De Klant is volledig aansprakelijk voor alle schade bij Personal Fit Plan en derden, ten gevolge van de door De Klant Gedeelde Informatie.
– De Klant gaat akkoord dat Personal Fit Plan alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt.
6. Betaling
– De Klant dient bij het sluiten van De Overeenkomst de eerste termijn van de totaal drie termijnen direct te betalen. Na twee maanden dient dan de tweede termijn betaald te worden en na vier maanden de derde termijn.
– De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
– Wanneer Personal Fit Plan, als gevolg van het niet betalen door de Klant genoodzaakt is incassomaatregelen te nemen dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de klant met een minimum van 10% van het aan Personal Fit Plan verschuldigde bedrag.
– Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
– Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.
– De Diensten worden na betaling zo snel als mogelijk geleverd tenzij anders overeengekomen.

7. Aansprakelijkheid
– Personal Fit Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de website
– Personal Fit Plan is niet aansprakelijk voor schade van de Klant die is ontstaan als gevolg van het verkeerd gebruik van de Diensten
– Personal Fit Plan is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste gegevens die door de Klant zijn aangeleverd
– Personal Fit Plan is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het niet op een juiste wijze opvolgen van adviezen van Personal Fit Plan
– In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Personal Fit Plan beperkt tot het bedrag dat in een bepaald geval wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Personal Fit Plan. In het geval dat de aansprakelijkheidsverzekering van Personal Fit Plan geen uitkering doet is de aansprakelijkheid van Personal Fit Plan beperkt tot vijfmaal het bedrag dat door Personal Fit Plan aan de Klant in rekening is gebracht.
8. Persoonsgegevens
– Personal Fit Plan kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan Personal Fit Plan ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting.
– Verwerking van persoonsgegevens door Personal Fit Plan vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
9. Wijzigingen van de Producten
– Personal Fit Plan behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van, of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van Personal Fit Plan, te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of altijd. Hierover zal altijd naar De Klant gecommuniceerd worden.
– Dit houdt tevens in dat een deel of het geheel van je Gedeelde Informatie niet langer toegankelijk kan zijn of verloren kan gaan.
– In geval van een wijziging van de Diensten, om welke reden dan ook, heeft De Klant slechts recht op retournering pro rato van reeds (vooruit)betaalde bedragen aan Personal Fit Plan of haar partners indien dit expliciet is overeengekomen.
10. Intellectuele eigendom
– Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door De Klant dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op de Producteneigendom zijn van Personal Fit Plan en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
– Personal Fit Plan verleent aan De Klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (Personal Fit Plan) recht om de Producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Algemene Voorwaarden gesteld.
– Wanneer in een overeenkomst tussen Personal Fit Plan en een derde, een licentieverlening voor een of meer van de Producten wordt overeengekomen, betreft het hier een beperkt, niet-exclusief, niet sublicentieerbaar, onoverdraagbaar en herroepelijk recht om de betreffende Producten te gebruiken.
– Het is De Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud van Personal Fit Plan te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen Personal Fit Plan.

11. Communicatie
– Er kan op verschillende manieren communicatie plaatsvinden binnen Personal Fit Plan zoals updatenotificaties of herinneringen, e-mail of anderzijds.
– De Klant gaat er mee akkoord dat Personal Fit Plan De Klant mag benaderen voor belangrijke wijzigingen van of updates voor de Diensten, indien zij dit nodig acht. Deze communicatie zal nooit commerciële uitingen van derden bevatten.
– Binnen de Diensten kunnen leden onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties of het sturen van berichten De Klant verklaart geen spam, of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen, van commerciële aard of anderzijds, waaronder doch niet beperkt tot bedreigende, agressieve, obscene, smadelijke, inbreuk makend, privacy schendende of reclame-inhoudende mededelingen. Het handelen in strijd met deze voorwaarde kan – als met andere voorwaarden – resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang tot en gebruik van de Diensten en beëindiging van de gebruikslicentie.
– Het staat Personal Fit Plan ten allen tijden vrij gebruikerscommunicaties of andere delen van de Gedeelde Informatie zonder nader bericht te verwijderen indien de inhoud van deze communicaties en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten tussen Personal Fit Plan en de Klant is Nederlands recht van toepassing
13. Bevoegde rechtbank
De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit de relatie tussen Personal Fit Plan en de Klant.